Propozycje układowe

Z uznaniem przyjęliśmy decyzję Sądu we Wrocławiu o udostępnieniu w Internecie warunków układu zaproponowanych przez Zarząd GetBack. Uważamy przy tym, że to GetBack który jest naszym dłużnikiem, powinien przedstawić nam te warunki już w chwili złożenia wniosku do Sądu, a nie na podstawie odrębnego postanowienia Sądu.

Z uwagi na nieudostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat GetBack na dzień 6 kwietnia br. (powinien być załączony do wniosku), nieopublikowanie sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz za 1Q’18, trudno o szczegółowy komentarz do złożonych propozycji układowych.

Jednakże, już na podstawie szczątkowych danych podanych we wniosku można jednoznacznie stwierdzić, że propozycje przedstawione przez GetBack są nie do przyjęcia – przedstawione dane we wniosku nie uzasadniają konieczności zamiany kwoty obligacji na akcje oraz wyeliminowaniu oprocentowania.

Poniżej krótkie uzasadnienie:

 • w 2017 r. odzyski z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych wynosiły średnio ~77 mln zł miesięcznie; intensywne zakupy nowych portfeli w II połowie 2017 r. powinny zwiększyć skalę miesięcznych odzysków w 2018 r.
 • spodziewamy się, że utrzymanie stałej kwoty miesięcznych odzysków będzie pod presją m.in.:
  • trwającego postępowania układowego (erozja sprawności operacyjnej oraz terminowych płatności ze strony dłużników)
  • starzenia się portfeli, co może przekładać się na mniejsze odzyski
  • nieznanej krzywej odzysku z portfeli zakupionych w Rumunii oraz Hiszpanii
 • tym nie mniej, biorąc pod uwagę powyższe, szacujemy że kwoty odzysku środków z portfeli wierzytelności będą istotnie wyższe niż wartość zaproponowanych spłat obligacji, które pozostaną po redukcji o 34,64% i zostaną rozłożone aż do 2025 r.
 • taka propozycja układowa nie ma więc merytorycznego uzasadnienia, nawet przy uwzględnieniu szacunku aktualnych kosztów operacyjnych i rynkowego kosztu pieniądza,
 • dodatkowo, wg założeń z planu w 2018 r., GetBack nie spłaci praktycznie nic z zredukowanej wartości zobowiązań (mniej niż 1,26% z ~1,7 mld zł) – szacujemy, że wygeneruje to dodatkową płynność rzędu kilkuset mln zł dostępną już w 2018 r.
 • w propozycjach nie ma mowy także o oprocentowaniu kwot obligacji – to kolejne ponad 150 mln zł oszczędności rocznie wobec historycznych kosztów GetBack,
 • proponowane do objęcia akcje z tytułu konwersji 34,63% kwoty nominalnej wyemitowanych obligacji, mają mieć prawo do dywidendy dopiero począwszy od roku obrachunkowego w 2020
 • oznacza to, że latach 2018-2019 zysk netto oraz nadwyżka gotówkowa uzyskana dzięki redukcji kapitału obligacji, braku oprocentowania oraz minimalnym spłatom obligacji w układzie, przeznaczona może zostać m.in..na dywidendę dla obecnego akcjonariusza kontrolowanego przez Abris Capital Partners;
 • w planie nie wspomina się o wsparciu kapitałowym dla spółki ze strony głównego akcjonariusza – Abris i to pomimo uchwał o podwyższeniu kapitału (nie włączamy w to pożyczki na warunkach praktycznie niemożliwych do spełnienia już przy jej udzieleniu) – w taki sposób praktycznie całość ciężaru restrukturyzacji GetBack mają wziąć na siebie obligatariusze, którzy nie mieli wpływu na decyzje Abris Capital Partners, Rady Nadzorczej oraz powołanego przez nich Zarządu spółki