Najczęstsze pytania

1. W której grupie wierzycieli znajdują się moje obligacje?

Propozycje układowe przedstawione przez Getback przewidują podział wierzycieli na trzy grupy. Grupa I obejmuje m.in. obligatariuszy posiadających nieumorzone do 9 maja 2018 r. obligacje niezabezpieczone na majątku Getback ani na majątku funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), których portfelami wierzytelności zarządza Getback. Grupa II obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, zaś grupa III pozostałych wierzycieli. Grupie I zaproponowano 65,36% wartości nominalnej obligacji i konwersję reszty na akcje Getback. Grupie II zaproponowano 100%. Grupie III zaproponowano 65,36% nominału i całkowite umorzenie reszty (bez konwersji na akcje).

Podstawowe znaczenie dla obligatariuszy ma to, czy i w jaki sposób ich obligacje zostały zabezpieczone. Jeżeli Twoje obligacje nie posiadają żadnych zabezpieczeń na majątku Getback i jego FIZ-ów, to wchodzisz w skład grupy I. Posiadanie przez obligatariusza oświadczenia Getback o poddaniu się egzekucji złożonego na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego nie stanowi zabezpieczenia na majątku. Jest to co najwyżej tzw. zabezpieczenie osobiste (nierzeczowe), a według niektórych prawników w ogóle nie stanowi zabezpieczenia.

Dużo bardziej skomplikowana jest sytuacja obligatariuszy posiadających zabezpieczenia rzeczowe. Jeżeli Twoje obligacje są zabezpieczone hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, to w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, obligacje nie są objęte układem bez Twojej zgody (art. 151 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego). Brak objęcia układem jest w zasadzie korzystny, ponieważ oznacza, że obligacje posiadające pełne zabezpieczenie w ogóle nie zostaną zredukowane układem, a zatem obligatariusze będą mogli żądać 100% zapłaty. Kluczowa jest jednak wycena przedmiotu zabezpieczenia – jeżeli przedmiot zabezpieczenia (np. zastawione portfele wierzytelności) pokrywa obligacje w 100%, to obligatariusz w ogóle nie jest obejmowany układem. Jeżeli pokrycie wynosi mniej niż 100%, to obligatariusz częściowo podlega pod układ. Naszym zdaniem w takim przypadku, tj. gdy brak jest pełnego pokrycia obligacji, obligatariusz, w części niepokrytej zabezpieczeniem, przynależy do grupy III.

Jeżeli istnieją obligacje posiadające zabezpieczenie rzeczowe wyłącznie na majątku FIZ-ów (np. sekurytyzowanych portfelach wierzytelności), to naszym zdaniem obligacje te w całości podlegają układowi bez zgody obligatariuszy i wchodzą do grupy III. Zgodnie z art. 151 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego wyłączone z układu są obligacje zabezpieczone na majątku Getback, a nie na majątku FIZ-ów. Jeżeli zabezpieczenie dotyczy natomiast certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez FIZ-y, to certyfikaty te należą do majątku Getback, a zatem stosuje się do nich zasady opisane we wcześniejszym akapicie.

Jeżeli chodzi natomiast o skorzystanie z opcji put zgodnie z warunkami emisji obligacji albo o żądanie przedterminowego wykupu od Getback, to działania te nie mają wpływu na klasyfikację obligatariuszy do poszczególnych grup. Obligacje “nieumorzone” w większości przypadków znaczy tyle samo, co obligacje “niewykupione”. Wszystkie obligacje niespłacone (niewykupione) przez Getback są nieumorzone, niezależnie od tego, czy skorzystano z opcji put lub zażądano przedterminowej spłaty, czy też nie. Jeżeli zatem nie otrzymałeś od Getback kwoty wykupu obligacji, to Twoje obligacje są nieumorzone.