Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą przesyłamy kilka wyjaśnień dot. kwestii prawnych, które dzisiaj bardzo często pojawiały się w Państwa pytaniach.
Podkreślamy, że nie jest to porada prawna, ale ogólnie zarysowany opis kontekstu prawnego w którym się znaleźliśmy. Zwracamy przy tym uwagę, że w związku ze złożonym przez GBK wnioskiem do sądu o przyspieszone postępowanie układowe, są one obecnie bardziej teoretycznymi rozważaniami.
W przypadku przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem (obligacje niezabezpieczone), wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania (art. 259 i 269 p.r.)”
Jednocześnie dziękujemy wspierającej nas kancelarii prawnej oraz jednemu z Domów Maklerskich za pomoc merytoryczną.

 

1.       Czy zaistnienie któregokolwiek z poniższych zdarzeń uprawnia do żądania natychmiastowego wykupu obligacji  na podstawie Art. 74. ust. 2 Ustawy o obligacjach:
·         brak wykupu obligacji serii X złożonej skutecznie do wykupu (put)
brak wykupu obligacji jednej serii, nie daje możliwości postawienia w stan wymagalności innych posiadanych serii obligacji danego emitenta (nie wchodzimy w szczegółowe rozważania, jak np. krzyżowe złamanie kowenantów z tytułu wymagalnych zobowiązań powyżej kwoty Y, co może być zawarte w warunkach emisji obligacji)
·         brak płatności odsetek z serii X
po upływie 3 dni zaległości w wypłacie odsetek z danej serii można postawić obligacje z danej serii w stan natychmiastowej wymagalności (ale nie z innych serii)

 

2.       Czy, w przypadku skuteczności żądania do przedterminowego wykupu obligacji  istnieje ryzyko pogorszenia swojej sytuacji prawnej poprzez np. zakwalifikowanie wymagalnej wierzytelności do innej grupy niż pozostali niezabezpieczeni obligatariusze?
Sytuacja prawna obligatariuszy, którzy postawili obligacje w stan wymagalności i tymi, którzy tego nie zrobili, będzie różna w zakresie kwoty wierzytelności wskazanej w spisie wierzytelności. Odrębnie umieszcza się
a)    sumę nieumorzonych obligacji, których termin płatności przypada przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji
b)    sumę obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Ponadto, w przypadku obligatariuszy, którzy zgłosili żądanie przedterminowego wykupu obligacji, w spisie wierzytelności uwzględniona powinna zostać również kwota odsetek za opóźnienie w wykupie obligacji do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.
W konsekwencji żądanie przedterminowego wykupu obligacji ma wpływ – głównie  z uwagi na wysokość odsetek –  na kwotę wierzytelności umieszczanej w spisie wierzytelności, co z kolei przekłada się na liczbę głosów przy głosowaniu nad układem.
W ocenie prawników kwestia wymagalności wierzytelności nie może stanowić czynnika różnicującego sytuację prawną obligatariuszy w kontekście umieszczenia ich w odrębnych grupach interesu (czynnikiem takim może być jednak np. wysokość wierzytelności). Z uwagi jednak na wątpliwości interpretacyjne ryzyka tego nie można wykluczyć.

 

3.       Jak poza złożeniem przez dłużnika wniosku do sądu o postępowanie układowe można zabezpieczyć interesy obligatariuszy/ Spółki przed chaotyczną egzekucją z art. 777?
Zdaniem prawników jedynie sądowa restrukturyzacja zapewnia faktyczne zabezpieczenie interesów obligatariuszy, ponieważ wiąże się z jednej strony z odpowiednim nadzorem, a z drugiej z transparentnością i dostępem do koniecznych informacji. Ponadto, w przypadku otwarcia postępowania, zawieszeniu ulegną już prowadzone postępowania egzekucyjne oraz nie będzie możliwe wszczęcie nowych egzekucji w stosunku do majątku wchodzącego do masy sanacyjnej.

 

Mamy nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu nakreśliliśmy wyjaśnienia w ww. kwestiach.