Wniosek o ustanowienie kuratora

Szanowni Państwo,
Jak wiemy Spółka złożyła wniosek do sądu we Wrocławiu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Naszym zdaniem Porozumienie Obligatariuszy powinno, tam gdzie to jest tylko możliwe, aktywnie uczestniczyć przy powoływaniu osób do pełnienia różnych funkcji w przyspieszonym postępowaniu układowym.
Jedną z takich funkcji, a w naszej ocenie wręcz kluczową, jest kurator obligatariuszy.
W dużym uproszczeniu, kulminacyjnym momentem postępowania układowego jest głosowanie propozycji układowych na zgromadzeniu wierzycieli. Z mocy przepisów prawa kurator będzie wykonywał prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli w imieniu tych wszystkich obligatariuszy, którzy nie zgłoszą sądowi (sędziemu-komisarzowi) chęci osobistego głosowania. Jeżeli przyjmiemy, że znaczna część rozproszonych obligatariuszy indywidualnych nie zgłosi sądowi zamiaru samodzielnego głosowania (jest nas ponad 9000 osób), to ich głosami będzie dysponował kurator i w efekcie będzie prawdopodobnie dysponował największym pakietem głosów z wszystkich podmiotów uczestniczących w zgromadzeniu wierzycieli. Dlatego też bardzo istotne jest aby osoba ta była kompetentna, niezależna od Spółki i w maksymalnym stopniu dawała gwarancję głosowania w interesie obligatariuszy, czyli nas wszystkich.
Naszym zdaniem taką osobą jest mec. Karol Tatara, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny (notka biograficzna dostępna na stronie http://tatara.com.pl/zespol/). Od zeszłego tygodnia jesteśmy w kontakcie z mec. Tatarą i uzyskaliśmy z jego strony zapewnienie, iż jest gotów podjąć się roli kuratora w naszej sprawie. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami ze strony obligatariuszy, choć mecenas z uwagi na bardzo niskie wynagrodzenie ustawowe – 1440 zł za całość postępowania, planuje w razie jego powołania wystąpić do sądu o uzyskanie wyższej kwoty wynagrodzenia, która to będzie wnioskowana do pokrycia przez GetBack. Ponieważ całe postępowanie układowe odbywa się pod nadzorem sądu, i to sąd podejmie decyzję o ewentualnym przyznaniu wyższego wynagrodzenia dla kuratora, my – nie będąc stroną – nie będziemy negocjować tych warunków.
Poza samym głosowaniem na zgromadzeniu wierzycieli, zdaniem mec. Tatary, kurator może samodzielnie zgłaszać w imieniu obligatariuszy propozycje układowe. Jest to o tyle istotne iż propozycje układowe może złożyć sama spółka, nadzorca sądowy, rada wierzycieli lub wierzyciele dysponujący min. 30% sumy wierzytelności. W przypadku gdy nie uda nam się zgromadzić 30% wierzytelności (samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami) to byłaby szansa by nasze propozycje układowe za pośrednictwem kuratora trafiły pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli.
Dodatkowo kurator obligatariuszy będzie miał wgląd w księgi GetBack, do których żaden z wierzycieli nie będzie miał samodzielnego dostępu. Dzięki temu będziemy mogli trafniej zweryfikować czy propozycje układowe są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.
Kuratora wyznacza sąd i postanowienie to nie podlega zaskarżeniu. To co możemy zrobić to wysłać do sądu we Wrocławiu wnioski popierające kandydaturę mec. Tatary na funkcję kuratora. Uważamy, że jak wpłynie odpowiednio dużo takich wniosków od indywidualnych obligatariuszy, to sąd weźmie pod uwagę tak zgłoszoną kandydaturę.
Dlatego też prosimy:
  • aby każdy z nas wysłał w swoim imieniu do sądu we Wrocławiu wniosek o ustanowienie kuratora – wzór wniosku o poparcie mec. Tatary przesyłamy w załączniku,
  • do przesyłanego do sądu wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obligacji; w zależności od sposobu nabycia obligacji dokumentem takim może być świadectwo depozytowe, wydruk z rachunku inwestycyjnego, potwierdzenie przydziału obligacji lub kopia oryginału obligacji,
  • osoby nie mogące wykazać posiadania obligacji GetBack S.A. powinny złożyć oświadczenia o poparciu dla wniosku o wyznaczenie kuratora bez załączania dodatkowych dokumentów,
  • pisma prosimy składać bezpośrednio lub listownie do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz faxem na numer (71) 74 89 241,
  • w zależności od tego czy nabywcą jest osoba fizyczna, czy osoba prawna przygotowaliśmy dwa warianty pisma,
  • w skrajnym scenariuszu wniosek sporządzony przez Spółkę rozpoznany zostanie przez Sąd w ciągu 7 dni od złożenia i w tym czasie wydane zostanie postanowienie otwierające postępowanie restrukturyzacyjne. Wobec powyższego wskazane jest aby osoby, które zadeklarują wsparcie dla mec. Tatary przekazały pisma do Sądu niezwłocznie (najlepiej już w piątek 4 maja br.), jednak nie później niż do środy, 9 maja br.
My ze swojej strony będziemy starali się uzyskać wsparcie dla kandydatury ze strony innych podmiotów, w tym instytucji finansowych, tak by koalicja wokół osoby mec. Tatary była jak największa.
W razie pytań prosimy o kontakt, postaramy się odpowiedzieć w miarę naszych możliwości i jeszcze raz zachęcamy do niezwłocznego wysłania listów do sądu – jest to coś co możemy zrobić dla samych siebie.